fbpx

Regulamin

Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.matematykanatak.pl prowadzony jest przez Roberta Cichowicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MATEMATYKA NA TAK Robert Cichowicz wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Przykoszarowa 37/52, 18-400 Łomża, NIP: 7181117955, REGON: 450171084, adres poczty elektronicznej: kontakt@matematykanatak.pl, zwany dalej Usługodawcą.

Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.matematykanatak.pl określa warunki i zasady korzystania z Serwisu internetowego oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną i zawierania za pośrednictwem Serwisu internetowego umów o dostarczanie treści cyfrowych w postaci Kursu, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Serwisu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma m.in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe przepisy.

Spis treści:

§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
§ 4 Umowa o dostarczanie treści cyfrowych
§ 5 Realizacja zamówień i udostępnienie Kursu
§ 6 Metody płatności
§ 7 Rękojmia i reklamacje
§ 8 Zasady korzystania z Kursów
§ 9 Prawo do odstąpienia od umowy
§ 10 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
§ 11 Przedsiębiorcy
§ 12 Postanowienia końcowe
Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od Umowy
Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od Umowy
Załącznik nr 3 Pouczenie dotyczące braku odstąpieniu od Umowy

§ 1
Definicje

 1. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówiony Produkt jest przygotowany do udostępnienia przez Usługodawcę Klientowi.
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Klientom kontakt z Usługodawcą.
 4. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Kursu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy o dostarczanie treści cyfrowych z Usługodawcą.
 6. Klient:
 1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 2. osoba prawna,
 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych z Usługodawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi elektronicznej.

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto Klienta – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Serwisie internetowym.
 4. Kurs – kurs online obejmujący wiele nagrań wideo, który po opłaceniu jest dostępny w Serwisie w panelu Konta Klienta.
 5. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Usługodawcy podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 6. Produkt – dostępne w Serwisie internetowym produkty m.in. cyfrowe/elektroniczne będące przedmiotem Umowy o dostarczanie treści cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą (np. nagrania wideo w ramach Kursów).
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu internetowego.
 9. Serwis internetowy – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem strony internetowej www.matematykanatak.pl.
 10. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – umowa o zapewnienie dostępu do Kursu zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Serwisu internetowego, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych z Usługodawcą określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj Kursu, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.matematykanatak.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu internetowego (chyba, że w danym postanowieniu wyraźnie wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów będących Konsumentami), a postanowienia § 10 Regulaminu dotyczą tylko Przedsiębiorców korzystających z Serwisu internetowego (tj. dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową).
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Serwisu internetowego.
 4. Usługodawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych przepisami prawa.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego oraz usług oferowanych przez Usługodawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.
 6. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
 7. Wszystkie informacje o Kursach i Usługach świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego (w tym: opisy, ceny Kursów) podane na stronie internetowej Serwisu internetowego www.inter-kas.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
 8. Ceny Kursów dostępnych na stronie Serwisu internetowego wyrażone są w złotych polskich ( działalność jest zwolniona z VAT)
 9. Korzystanie ze Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Serwisu internetowego.
 10. Serwis internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane stronie internetowej Serwisu internetowego.
 11. Promocje Kursu organizowane za pośrednictwem Serwisu internetowego nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 12. Ze względu na specyfikę sprzedawanych produktów, zakup może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy, za pośrednictwem Serwisu internetowego, następujące nieodpłatne Usługi: Formularz kontaktowy, Formularz rejestracji, Formularz zamówienia, Konto.
 2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Serwisie internetowym Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne
 3. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),
 4. dowolna rozdzielczość ekranu,
 5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.
 1. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Usługodawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Serwisu internetowego.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Serwisu internetowego.
 4. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Usługa „Konto” (dostępna w zakładce „Zaloguj/zarejestruj się”):
 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków: wskazaniu adresu poczty elektronicznej oraz podaniu hasła, składającego się z odpowiedniej liczby znaków.
 2. Założenie Konta jest konieczne w celu możliwości skorzystania z opłaconego dostępu do Kursów.
 3. Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu rejestracji.
 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Serwisu internetowego Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia danych osobowych Konta na adres poczty elektronicznej Serwisu internetowego. Usunięcie danych osobowych Konta może spowodować niemożliwość korzystania z Kursów.
 5. Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić swoje hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim.
 6. Konto jest niezbywalne.
 1. Usługa „Formularz kontaktowy”:
 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.
 2. Skorzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest możliwe po kliknięciu zakładki „Kontakt”, wskazaniu imienia i nazwiska, podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz wypełnieniu treści wiadomości i kliknięciu przycisku „Wyślij wiadomość”.
 1. Usługa „Formularz zamówienia”:
 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Kursu do elektronicznego koszyka w Serwisie internetowym i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Usługodawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny).
 2. Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy.
 3. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza zamówienia, a następnie kliknięciu na stronie Serwisu internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny – do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie Serwisu internetowego).
 4. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko (opcjonalnie nazwa firmy), adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących zawieranej Umowy o dostarczanie treści cyfrowych: Kurs, ilość i cena Kursu, sposób płatności za Kurs.
 1. Tryb postępowania reklamacyjnego:
 1. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu internetowego (wyłączając tryb reklamacji Kursu, który został opisany w § 7 Regulaminu) Klient może składać w szczególności:
 • pisemnie na adres: ul. Przykoszarowa 37/52, 18-400 Łomża,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@matematykanatak.pl
 1. zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Usługodawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
 • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
 • określenie żądania Klienta,
 • danych do kontaktu Usługodawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.

 1. zajęcie stanowiska przez Usługodawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 1. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 2. Klientowi, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi Konta, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

§ 4
Umowa o dostarczanie treści cyfrowych

 1. Zawarcie Umowy o dostarczanie treści cyfrowych między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Serwisie internetowym.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Klient będący Przedsiębiorcą dokonując zamówienia dostępu do Kursu, każdorazowo opłaca dostęp wyłącznie dla jednego użytkownika.
 4. Procedura zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych w Serwisie internetowym za pomocą Formularza zamówień jest następująca:
 1. dokonanie wyboru Kursu, poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie internetowej komunikaty i inne informacje (w szczególności wybór Kursu następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz”),
 2. wypełnienie odpowiednich danych wskazanych w Formularzu zamówienia (z wyszczególnieniem danych niezbędnych do realizacji umowy): imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), jak również dokonanie wyboru metody płatności, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami należy podać również nazwę firmy celem wystawienia faktury,
 3. po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia (podsumowanie zawiera informacje dotyczące opisu zamówionego Kursu, jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych Kursów wraz z podatkami i innymi opłatami oraz innymi kosztami, jeżeli wystąpią, wybraną metodę płatności, dane Klienta),
 4. złożenie Zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, dokonaniu akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności, potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy, pouczeniem o braku odstąpienia od umowy oraz kliknięciu przycisku potwierdzającego zakup.
 1. Usługodawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji Konta posłużą do realizacji kolejnych Zamówień. Założenie Konta jest konieczne w celu korzystania z zakupionych Kursów.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, Usługodawca przesyła drogą elektroniczną na podany w trakcie procedury składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenie o przyjęciu Zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa >o dostarczanie treści cyfrowych między Klientem a Usługodawcą.
 3. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Kursu, całkowitą cenę do zapłaty wraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy danego Zamówienia).
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy o dostarczanie treści cyfrowych (jej istotnych postanowień) następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Serwisu internetowego oraz przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej. Treść zawartej Umowy o dostarczanie treści cyfrowych jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu internetowego Usługodawcy.
 5. W związku z założeniem Konta, każdy Klient ma możliwość po zalogowaniu się sprawdzenia statusu Zamówienia.

§ 5
Realizacja zamówień i udostępnienie Kursu

 1. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:
 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
 4. możliwość odtwarzania plików wideo,
 5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem.
 2. Klient uzyskuje dostęp do Kursu na czas oznaczony w Umowie o dostarczanie treści cyfrowych. Usługodawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Kursu w trybie on-line, o czym uprzedzi Klienta przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Klient będzie mógł pobrać, na dysk lub do pamięci swojego urządzenia, jedynie te materiały wchodzące w skład Kursu, które są zapisane w formacie pdf.
 3. Realizacja następuje w momencie otrzymania potwierdzenia wpłynięcia płatności. Początek biegu terminu realizacji liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem- od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy, w przypadku płatności elektronicznych- w momencie otrzymania przez Usługodawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności.
 4. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Zamówieniu lub braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym terminie, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym np. ustalenia innego terminu realizacji Zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.
 5. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany Zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Usługodawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, kontaktując się z Usługodawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu z Usługodawcą.
 6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości po otrzymaniu dostępu do Kursu, Klient powinien zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.

§ 6
Metody płatności

 1. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
 1. płatności elektroniczne i za pośrednictwem karty płatniczej – płatności realizowane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay.com, spółka Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, KRS: 0000412357, REGON: 300878437, aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej: www.tpay.com,
 2. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w procesie składania Zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej dokonanie Zamówienia.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Usługodawcę, określającej całkowity koszt zamówienia (od dnia zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych).
 2. Usługodawca, na życzenie Klienta wystawia fakturę (bez VAT).

§ 7
Rękojmia i reklamacje

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).
 2. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz za wady prawne.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 5. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Usługodawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
 • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad,
 • określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy),
 • danych do kontaktu Usługodawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.

 1. Klient może zgłosić do Usługodawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy opłacony Kurs okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się.

§ 8
Zasady korzystania z Kursów

 1. Po opłaceniu dostęp do Kursu możliwy będzie poprzez panel Konta Klienta.
 2. Klient ma prawo korzystać z Kursów wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania Kursów lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
  2. zwielokrotniania Kursów (zwłaszcza poszczególnych nagrań wideo) w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Kursów, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 1. Usługodawca informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Kursów osobom trzecim jest niedozwolone.
 2. Klient nie może być zalogowany jednocześnie na kilku urządzeniach. Każde logowanie na nowym urządzeniu spowoduje automatyczne wylogowanie ze wszystkich pozostałych urządzeń.

§ 9
Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną.
 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres: ul. Przykoszarowa 37/52, 18-400 Łomża lub na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@matematykanatak.pl
 4. Klient może skorzystać z formularza – Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza zaproponowanego przez Usługodawcę nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację uprawnienia do odstąpienia do Umowy przez Klienta.
 5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Usługodawcy przed jego upływem.
 6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Usługodawcy Oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
 7. Usługodawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Produkt Usługodawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia Oświadczenia o odstąpieniu.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli,
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów,
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej,
 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10
Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
 1. zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn. zm.),
 2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą,
 3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
 4. skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

§ 11
Przedsiębiorcy

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą tylko i wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
 2. W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach Regulaminu zawartych w § 10 (dotyczących tylko przedsiębiorców) w stosunku do pozostałych postanowień Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 10.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia przysługuje w takim wypadku bez podania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
 4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
 5. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności oraz faktu zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
 6. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego Produktu w przypadku Klientów nie będących Konsumentami jest faktura.
 7. Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkt w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 8. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskimi w języku polskim za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. Usługodawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
 3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana metod płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (dotyczy to np. usługi Konta) zmieniony regulamin wiąże Usługodawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 k. c., to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy o dostarczanie treści cyfrowych).
 6. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 7. O każdorazowej zmianie Regulaminu Usługodawca jest zobowiązany powiadomić Klientów na stronie internetowej Serwisu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.
 8. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.
 10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.