fbpx
 • Trygonometria

  • Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

   • Zadanie 1.

    Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych trójkąta prostokątnego o bokach długości  : 2,3,\sqrt{13}

   • Zadanie 2.

    Przekątna prostokąta o bokach długości 2 cm i 3 cm dzieli prostokąt na dwa trójkąty. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych tych trójkątów.

   • Zadanie 3.

    Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych trójkąta prostokątnego, w którym jedna przyprostokątna jest cztery razy dłuższa od drugiej.

   • Zadanie 4.

    Przekątne rombu o długościach 10 cm i 14 cm dzielą romb na cztery trójkąty. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych tych trójkątów.  

   • Zadanie 5.

    W równoległoboku niebędącym prostokątem o bokach długości 10 cm i 9 cm. Jedna z przekątnych dzieli równoległobok na dwa trójkąty prostokątne. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych tych trójkątów.

   • Zadanie 6.

    W trapezie równoramiennym podstawy maja długości  20 cm i 12 cm, a wysokość 10 cm. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta zawartego między dłuższą podstawą trapezu  oraz jego a) przekątną b) ramieniem .

  • Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych

   • Zadanie 1.

    Rozwiąż trójkąt prostokątny, mając dane długości  jego przyprostokątnych 4 cm i 10 cm.

   • Zadanie 2.

    Rozwiąż trójkąt prostokątny, jeśli przeciwprostokątna ma długość 15 cm, a jeden z kątów ma miarę 370 .

   • Zadanie 3.

    Przekątne rombu mają długości 12 cm i 20 cm .Oblicz kąty i jego obwód .

   • Zadanie 4.

    Trapez równoramienny ma podstawy długości 2 cm i 10 cm, a jego przekątna ma długość  8 cm. Oblicz miary katów tego trapezu .

   • Zadanie 5.

    W równoległoboku o bokach długości  10 cm i 30 cm krótsza przekątna tworzy z jednym bokiem kąt 900. Oblicz miary kątów równoległoboku.

  • Funkcje trygonometryczne 30, 45, 60 stopni

   • Zadanie 1.

    Wyznacz długość x korzystając z rysunku w filmie

   • Zadanie 2.

    Na morzu widać z żaglówki światło latarni morskiej pod kątem o mierze 300 do poziomu. Po wypłynięciu 50 m w kierunku latarni światło latarni widać pod kątem o mierze 600 do poziomu. Oblicz wysokość latarni. Wynik podaj z dokładnością do 0,1 m.

  • Związki między funkcjami trygonometrycznymi kąta ostrego

   • Zadanie 1.

    Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego \alpha jeśli  sin\alpha=\frac{4}{5}

   • Zadanie 2.

    Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego α, jeśli  cos\alpha =\frac{12}{13}

   • Zadanie 3.

    Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego α, jeśli tgα = 3

   • Zadanie 4.

    Oblicz bez użycia tablic
    a) sin2620 + sin2280
    b) tg440.tg450.tg460
    c) ( sin350 + cos350 )( sin350 – cos350 ) + 2sin2550

   • Zadanie 5.

    Sprawdź tożsamość
    a) (sin\alpha +cos\alpha )^{2}+(sin\alpha -cos\alpha )^{2}=2  

    b) \frac{1}{cos\alpha }-cos\alpha =sin\alpha \cdot tg\alpha 

    c)  \frac{sin\alpha }{1+cos\alpha }+\frac{1+cos\alpha }{sin\alpha }=\frac{2}{sin\alpha }  

    Założenie : α – kąt ostry

   • Zadanie 6.

    Dla danego  kąta ostrego \alpha prawdziwa jest równość 

    tg\alpha +\frac{1}{tg\alpha }=\frac{5}{cos\alpha }

    Oblicz wartość sin\alpha ,cos\alpha ,tg\alpha.

   • Zadanie 7.

    Dany jest kąt ostry \alpha taki, że tg\alpha =2. Oblicz wartość wyrażenia W=\frac{10sin\alpha }{(1-5cos\alpha )^{2}}

   • Zadanie 8.

    Dla pewnego kąta ostrego α prawdziwa jest równość
    sin\alpha +cos\alpha =\sqrt{2}. Oblicz wartość sin\alpha\cdot cos\alpha

   • Zadanie 9.

    Wiedząc, że tg\alpha =5 , oblicz   \frac{sin\alpha +cos\alpha }{sin\alpha -cos\alpha } 

  • Funkcje trygonometryczne kąta wypukłego

   • Zadanie 1.

    Do ramienia końcowego kąta α należy punkt P. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych tego kąta jeśli:
    a) P = (3,4) b) P = (-1,3)

   • Zadanie 2.

    Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta rozwartego α, jeżeli  cos\alpha =-\frac{1}{4}

   • Zadanie 3.

    Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta rozwartego α, jeżeli tgα = – 2

   • Zadanie 4.

    Oblicz bez użycia tablic : a) sin120° b) cos150° c) tg135° d) sin2137° + cos243°

  • Trygonometria - zastosowania

   • Zadanie 1.

    Oblicz obwód prostokąta, wiedząc , że jego przekątna ma długość 15 i tworzy z jednym z boków kąt α, którego cosinus wynosi   \frac{1}{5}

   • Zadanie 2.

    Podaj przybliżoną miarę kąta jaki tworzy z ziemią drabina o długości 
    a) 6,5 m oparta o mur  dotykając go na wysokości 5,5 m 
    b) długości 4,5 m, jeżeli  jej koniec opierający się o ziemię jest odległy o 1 m od ściany budynku

   • Zadanie 3.

    Drabina wozu strażackiego może być rozsunięta na długość 20 m i podniesiona pod kątem 72°. Na jaką  wysokość sięgnie drabina, jeśli zamocowana jest  2,4 m nad ziemią .

   • Zadanie 4.

    Startujący samolot wznosi się pod kątem 15° z prędkością 80 m/s. Jaką wysokość osiągnie samolot po 2 minutach od momentu oderwania od ziemi.

  • Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta

   • Zadanie 1.

    Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta , jeżeli do ramienia końcowego tego kąta należy punkt A 
    a) A=(-2,-4) b) A=(3,-2)

   • Zadanie 2.

    Oblicz z definicji wartości funkcji trygonometrycznych kąta 1200.

   • Zadanie 3.

    Oblicz z definicji wartości funkcji trygonometrycznych kąta 2250.

   • Zadanie 4.

    Oblicz z definicji wartości funkcji trygonometrycznych kąta 3000.

   • Zadanie 5.

    Oblicz z definicji wartości funkcji trygonometrycznych kąta 8700.

   • Zadanie 6.

    Oblicz z definicji wartości funkcji trygonometrycznych kąta -4800.

  • Miara łukowa kąta

   • Zadanie 1.

    Podaj miarę łukową kątów
    a) 360° b) 180° c) 90° d) 45° e) 270° f) 120° g) 300° h) 1140°

   • Zadanie 2.

    Podaj miarę stopniową kątów
    a) \frac{5}{6}\pi b) -\frac{4}{5}\pi c) 1\frac{2}{3}\pi d) 2  

   • Zadanie 3.

    Oblicz a) sin\frac{7}{3}\pi b) cos\left ( -\frac{15}{4}\pi \right ) c) tg\left ( \frac{13}{6}\pi \right )

  • Wykresy funkcji trygonometrycznych

  • Tożsamości trygonometryczne

   • Zadanie 1.

    Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta x jeżeli:
    sinx=-\frac{3}{4}\,\, i\,\, x\in \left ( \pi ,\frac{3}{2}\pi \right )

   • Zadanie 2.

    Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta x jeżeli:
    cosx=-\frac{12}{13}\, \, i\, \, x\in \left ( \frac{\pi }{2},\pi \right )

   • Zadanie 3.

    Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta x jeżeli:
    tgx=3\, \, i\, \, x\in \left ( \pi ,\frac{3}{2}\pi \right )

   • Zadanie 4.

    Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta x jeżeli:
    ctgx=-\frac{1}{4}\, \, i\, \, x\in \left ( \frac{3}{2}\pi ,2\pi \right )

   • Zadanie 5.

    Udowodnij tożsamość trygonometryczną
    \left ( tgx+ctgx \right )^{2}=\frac{1}{sin^{2}x\cdot cos^{2}x}

   • Zadanie 6.

    Udowodnij tożsamość trygonometryczną
    ctgx+\frac{sinx}{1+cosx}=\frac{1}{sinx}

   • Zadanie 7.

    Udowodnij tożsamość trygonometryczną
    \left ( \frac{1}{sinx}-\frac{1}{cosx} \right )\left ( sinx+cosx \right )=ctgx-tgx

   • Zadanie 8.

    Udowodnij tożsamość trygonometryczną
    \frac{tgx}{tgx+ctgx}=sin^{2}x

  • Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów

  • Sumy i różnice funkcji trygonometrycznych

   • Zadanie 1.

    Oblicz sin15° + sin105° korzystając ze wzoru na sumę sinusów

   • Zadanie 2.

    Oblicz cos15° + cos75° korzystając ze wzoru na sumę cosinusów

   • Zadanie 3.

    Przedstaw w postaci iloczynu funkcji trygonometrycznych wyrażenie: \frac{1}{2}+sinx

   • Zadanie 4.

    Przedstaw w postaci iloczynu funkcji trygonometrycznych wyrażenie: 2cosα – 1

   • Zadanie 5.

    Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x) = sinx + cosx

   • Zadanie 6.

    Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x)=\sqrt{3}sinx-\sqrt{3}cosx

   • Zadanie 7.

    Sporządź wykres funkcji f(x)=\sqrt{2}\left ( sinx-cosx \right )

  • Wzory redukcyjne

   • Zadanie 1.

    Oblicz korzystając ze wzorów redukcyjnych wartości funkcji trygonometrycznych kąta
    a) 150° b) 210° c) 300°

   • Zadanie 2.

    Oblicz korzystając ze wzorów redukcyjnych wartości funkcji trygonometrycznych kąta
    a) \frac{2}{3}\pi b) \frac{7}{6}\pi c) \frac{7}{4}\pi

   • Zadanie 3.

    Oblicz korzystając ze wzorów redukcyjnych wartości funkcji trygonometrycznych kąta
    a) -120°  b) 870°

   • Zadanie 4.

    Oblicz korzystając ze wzorów redukcyjnych wartości funkcji trygonometrycznych kąta
    a) \frac{37}{6}\pi  b) -\frac{11}{6}\pi

   • Zadanie 5.

    Oblicz korzystając ze wzorów redukcyjnych:
    \frac{sin(-120^{o})}{tg300^{o}}+\frac{ctg570^{o}}{cos\left ( -330^{o} \right )} 

   • Zadanie 6.

    Oblicz korzystając ze wzorów redukcyjnych:
    sin\left ( -\frac{5}{4}\pi \right )+cos\frac{7}{6}\pi \cdot ctg\frac{11}{6}\pi

   • Zadanie 7.

    Oblicz korzystając ze wzorów redukcyjnych:
    sin\left ( -33\frac{1}{3}\pi \right )-tg\left ( -33\frac{1}{3}\pi \right )

   • Zadanie 8.

    Naszkicuj wykres funkcji:
    f(x)=cos\left ( \frac{3}{2}\pi -x \right )\cdot cos\left ( \pi -x \right )-sin\left ( \pi +x \right )\cdot sin\left ( \frac{3}{2}\pi +x \right )

  • Równania trygonometryczne

  • Nierówności trygonometryczne