fbpx
 • Wszystkie filmy: Wektory w układzie współrzędnych

  • Zadanie 1.

   Dane są punkty A=(-1,-3), B=(5,1), C=(2,8). Oblicz
   a) współrzędne wektorów \overrightarrow{AB},\overrightarrow{BA},\overrightarrow{CB}   b) długości wektorów \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CB}

  • Zadanie 2.

   Dane są punkty A=(-2,0), B=(3,5), C=(6,4) .Wyznacz współrzędne punktu D, tak aby wektory \overrightarrow{AB} i \overrightarrow{CD} były równe.

  • Zadanie 3.

   W równoległoboku ABCD dane są A=(-6,-3), B=(5,-1), C=(2,4). Wyznacz współrzędne wierzchołka D.

  • Zadanie 4.

   Wyznacz współrzędne wektora \vec{a}=2\cdot \vec{u}+3\cdot \vec{v}-\frac{1}{2}\cdot \vec{w} jeżeli \vec{u}=\left [ -1,3 \right ],\vec{v}=\left [ 2-4 \right ],\vec{w}=\left [ 6,-2 \right ]

  • Zadanie 5.

   Udowodnij, że środkiem odcinka AB, gdzie A=(x_{A},y_{A}), B=\left ( x_{B},y_{B} \right )  jest punkt S=\left ( \frac{x_{A}+x_{B}}{2},\frac{y_{A}+y_{B}}{2} \right ).

  • Zadanie 6.

   Na odcinku AB wyznacz taki punkt P, aby spełniony był warunek |AP|:|PB|=3:1 wiedząc, że A=(-2,3), B=(6,5).

  • Zadanie 7.

   Wyznacz współrzędne środka ciężkości trójkąta ABC, jeżeli A=(2,2), B=(0,-2), C=(5/2,-3).

  • Zadanie 8.

   Punkty A, B, C nie są współliniowe i leżą w układzie współrzędnych. Punkty M, N są odpowiednio środkami odcinków AB i AC, a punkt P jest środkiem odcinka MN. Wykaż, że dla dowolnego punktu O, różnego od wymienionych punktów, zachodzi równość 2\cdot\overrightarrow{OA} +\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=4\cdot \overrightarrow{OP}

  • Zadanie 9.

   W równoległoboku ABCD, punkt K dzieli bok CD w stosunku 4:1 licząc od punktu C, zaś punkt L dzieli przekątną BD w stosunku 5:1 licząc od punktu B. Udowodnij, że punkty A, K, L są współliniowe wiedząc, że A=(-5,-3), B=(5,-8), C=(9,-1), D=(-1,4).

  • Zadanie 10.

   Punkt M jest środkiem ciężkości trójkąta równobocznego ABC, w którym A=(0,0), B=(6,0) , a punkt C ma obie współrzędne dodatnie.
   Udowodnij, że \overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0}

  • Zadanie 11.

   Wyznacz równanie ogólne prostej k przechodzącej przez punkt P=(-12,9) wiedząc, że wektor \vec{u}=\left [ 2,-3 \right ]  jest prostopadły do prostej k.

  • Zadanie 12.

   Wyznacz, wykorzystując wektory, równanie symetralnej odcinka AB, jeżeli A=(-2,4), B=(6,8).

  • Zadanie 13.

   W trójkącie ABC dany jest wierzchołek A=(-4,-1), środek S=(2,1) boku AB i wektor \overrightarrow{BC}=\left [ -4,4 \right ]. Wyznacz równanie symetralnej boku BC.

  • Zadanie 14.

   Dany jest trójkąt ABC, w którym A=(-2,-1), wektor \overrightarrow{AB}=\left [ 8,4 \right ], a punkt przecięcia środkowych M=(1,4). Znajdź współrzędne pozostałych wierzchołków trójkąta.

  • Zadanie 15.

   W trójkąt równoboczny wpisano okrąg o środku w punkcie S=(3,-1). Wiedząc, że C=(1,-3), wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków tego trójkąta.

  • Zadanie 16.

   Bok AB trójkąta ABC zawiera się w prostej o równaniu y = 2x + 2, a środkowa poprowadzona z wierzchołka C zawiera się w prostej x – 3y + 21 = 0. Oblicz współrzędne wierzchołków trójkąta ABC wiedząc, że \overrightarrow{BC}=\left [ 4,-2 \right ].

  • Zadanie 17.

   Punkt S=(0,0) jest środkiem boku AD równoległoboku ABCD. Oblicz współrzędne wierzchołków tego równoległoboku oraz jego pole wiedząc, że \overrightarrow{AB}=\left [ 4,3 \right ] i \overrightarrow{BC}=\left [ 6,2 \right ] 

  • Zadanie 18.

   Wyznacz równanie prostej, w której zawiera się bok ML trójkąta KLM, jeśli wiadomo, że K=(-6,-2), \overrightarrow{KL}=\left [ 10,1 \right ] i środkowe trójkąta przecinają się w punkcie E=(0,0).

  • Zadanie 19.

   Prosta o równaniu y = -x + 3 przecina parabolę o równaniu y = x2 -6x +7 w punktach A i B. Napisz równanie obrazu tej paraboli w przesunięciu o wektor \overrightarrow{WA}+\overrightarrow{WB}, gdzie W jest wierzchołkiem danej paraboli.