fbpx

Zadanie 3.

 • Wszystkie filmy: Zadania tekstowe

  • Zadanie 1.

   Przewieziono 44 tony towaru 9 samochodami o ładowności 4 tony i 6 ton. Ile było samochodów mniejszych, a ile większych, jeżeli każdy został wykorzystany maksymalnie?

  • Zadanie 2.

   W dwóch sadach owocowych rosło razem 1500 drzewek. W ciągu roku liczba drzewek w każdym sadzie powiększyła się o 25% i wtedy okazało się, że liczba drzewek w drugim sadzie stanowiła \frac{2}{3} liczby drzewek w pierwszym sadzie. Ile drzewek było w każdym sadzie na początku roku?

  • Zadanie 3.

   Znajdź dwie takie liczby, aby suma \frac{1}{3} pierwszej z nich i 25% drugiej wynosiła 9, zaś różnica podwojonej pierwszej i 75% drugiej wynosiła również 9.

  • Zadanie 4.

   Obwód prostokąta wynosi 54 cm. Jeżeli dłuższy bok powiększymy o 1 cm, a krótszy zmniejszymy o 1 cm, to pole zmniejszy się o 4 cm2. Oblicz długości boków prostokąta.

  • Zadanie 5.

   Zmieszano dwa rodzaje syropu, syrop zawierający 70% czystego cukru z syropem zawierającym 20% czystego cukru. Po zmieszaniu otrzymano 10 kg syropu zawierającego 50% czystego cukru. Oblicz masę każdego rodzaju syropu.

  • Zadanie 6.

   Zmieszano dwa rodzaje roztworów soli kuchennej, roztwór o stężeniu 10% z roztworem o stężeniu 25%. W wyniku zmieszania otrzymano 12 kg roztworu
   o stężeniu 15%. Oblicz masę każdego z roztworów.

  • Zadanie 7.

   Dwa kawałki stopu – pierwszy o zawartości 80% czystego złota, a drugi o zawartości 30% czystego złota stopiono i otrzymano stop o zawartości 40% czystego złota. Oblicz, ile było kilogramów każdego stopu, jeśli wiadomo, że stopu drugiego było o 6 kg więcej niż stopu pierwszego.

  • Zadanie 8.

   W pewnej liczbie dwucyfrowej cyfra dziesiątek jest o 3 większa od cyfry jedności. W wyniku przestawienia miejscami cyfr otrzymamy liczbę o 27 mniejszą od liczby początkowej. Jaka to liczba? Wykonaj odpowiednie obliczenia.

  • Zadanie 9.

   W pewnej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa 5. Suma cyfry setek i jedności tej liczby jest równa 10. W wyniku przestawienia miejscami cyfry setek i cyfry jedności otrzymamy liczbę o 396 większą od liczby początkowej. Jaka to liczba? Wykonaj odpowiednie obliczenia.

  • Zadanie 10.

   Trzy lata temu córka była trzy razy młodsza od matki. Za siedem lat matka będzie starsza od córki o 20 lat. Ile lat mają obecnie matka i córka?

  • Zadanie 11.

   Statek płynący ze stałą prędkością z prądem rzeki pokonuje odległość 60 km w czasie 5 godzin, płynąc zaś pod prąd tę samą odległość pokonuje w czasie 7,5 godziny. Oblicz prędkość własną statku i prędkość prądu rzeki.